اخبار ورزشی » سولاری، عجول بودن را علت از دست رفتن موقعیت ها می داند