اخبار ورزشی » سولاری بالاخره خط دفاع فیکس را در اختیار دارد