اخبار ورزشی » آژاکس پس از استراحت دو روزه تمریناتش را آغاز می کند