اخبار سیاسی » زینی وند سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد